منو
Close modal

شرکت یاس پلاستیک ایزدپناه

تلفن   240 220 76 - 021 

 

RSS
دبه ۲ کیلویی طرح ترک
بطری شیر ۲۵۰ccطرح دامداران
بطری شیر ۹۰۰cc
دبه ۱/٨۰۰ کیلویی طرح قدیم
دبه ۲ کیلویی طرح کوزه
دبه ۲/۲۰۰ کیلویی طرح سون
دبه ۲/۵۰۰ کیلویی طرح عرب
دبه ۲کیلویی طرح ۲خط
دبه ۲کیلویی طرح عرب
دبه ۹۰۰ گرم طرح ترک
دبه ۹۰۰ گرم طرح كوزه
دبه سرکه ۳ کیلویی
دبه۲/۲۰۰کیلویی طرح خمره
سطل ۱/۵۰۰ کیلویی
سطل ۳ ماستی (سنتی)
سطل ۴ ماستی (سنتی)
سطل ۹۰۰ گرم
سطل ۳ ماستی (سنتی)
سطل 4 ماستی (سنتی)
دبه 2/200 کیلویی طرح عرب
دبه 5 کیلویی
 
 
Powered by Phoca Gallery